Statut DLS

STATUT
UDRUŽENjA „DRUŠTVO LOBISTA SRBIJE“

Beograd, decembar 2010


Na osnovu čl. 12 Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik SRS” br. 51/09, od 14 jula 2009. godine) Skupština Udruženja „Društvo lobista Srbije“, na sednici održanoj 15. decembra 2010 godine, donosi:

 

STATUT


I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Statutom Udruženja uredjuju se:
1) naziv, skraćeni naziv i prevod naziva na engleski jezik
2) sedište udruženja
3) izgled i sadržina, znaka, logotipa i pečata
4) ciljevi i aktivnosti udruženja
5) unutrašnja organizacija, organi i njihova ovlašćenja, sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja
6) način sazivanja skupštine, predstavljanje članova u skupštini kao i način rada i donošenja odluka na skupštini
7) zastupanje udruženja - imenovanje, ovlašćenja zastupnika
8) uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva u udruženju
9) prava, obaveze i odgovornosti članova
10) postupak promene statuta, izmene i dopune statuta, postupak donošenja i izmena i dopuna drugih opštih akata udruženja
11) način sticanja sredstava za ostvarenje ciljeva i raspolaganje sredstvima
12) postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja
13) način na koji se finansijski izveštaji i izveštaji o aktivnostima udruženja podnose članovima udruženja
14) način odlučivanja o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
15) način postupanja sa imovinom u slučaju prestanka rada
16) ostvarivanje javnosti rada udruženja.

Član 2.

Udruženje „Društvo lobista Srbije“ je nezavisna i nestranačka organizacija osnovana radi ostvarenja ciljeva definisanih ovim Statutom i zaštite interesa njegovih članova.


II. NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I PREVOD NAZIVA NA ENGLESKI JEZIK

Član 3.

Naziv udruženja je: Društvo lobista Srbije
Skraćeni naziv udruženja je: DLS.

Prevod naziva Udruženja na engleski jezik glasi: Serbian Lobbysts Association (skraćeno: SLA).


III. STATUS I SEDIŠTE UDRUŽENjA

Član 4.

Udruženje Društvo lobista Srbije (u daljem tekstu: Udruženje) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrdjenim Zakonom i ovim Statutom, sa sedištem u Beogradu.

Udruženje može otvarati regionalne centre i podružnice sa sedištem u drugim gradovima Srbije i kancelarije u inostranstvu koji su organizacioni delovi Udruženja.


IV. IZGLED I SADRŽINA ZNAKA, LOGOTIPA I PEČATA

Član 5.

Udruženje ima svoj znak, logotip i pečat.
Logotip udruženja sadrži puni i skraćeni naziv udruženja uz dodatak odgovarajućeg crteža-amblema.
Pečat udruženja je okruglog oblika, veličine 3 cm, koji po obodu ima ispisan naziv udruženja na srpskom jeziku Društvo lobista Srbije, Beograd i prevod na engleskom jeziku, a u sredini znak udruženja.

Odluku o detaljima vizuelnog identiteta i njihovoj promeni donosi Predsedništvo DLS.
 

V. CILjEVI I AKTIVNOSTI

Član 6.

Osnovni cilj DLS-a je unapredjenja nauke i veštine lobiranja u skladu sa zakonom i etičkim kodeksom.
U okviru svog osnovnog cilja DLS se naročito zalaže za:
• promociju vladavine prava i demokratije
• suzbijanje svih oblika korupcije
• očuvanje istorijskog, etničkog i verskog nasledja srpskog naroda i ostalih naroda koji žive u Republici Srbiji
• zaštita nacionalnih interesa i angažovanje svih potencijala na pomoći državnim organima radi brže i kvalitetnije reintegracije Republike Srbije u EU
• promociju društveno odgovornog ponašanja i zaštite životne sredine.

Zarad ostvarenja zacrtanih ciljeva DLS će sprovoditi sledeće aktivnosti:

• pomaganje domaćim i inostranim privrednicima da uspostave poslovnu saradnju
• pomaganje našim sunarodnicima u rasejanju da uspostave privredne i druge veze sa svojom maticom
• organizovanje klubova, seminara, konferencija i okruglih stolova
• saradnja sa drugim sličnim udruženjima i medjunarodnim organizacijama u cilju razmene informacija i zajedničkog delovanja
• informisanje medija o temama od značaja za ostvarenje ciljeva DLS i obezbedjenje medijske podrške
• izdavanje biltena, priručnika, i drugog materijala za edukaciju
• druge aktivnosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.


VI. UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA, ORGANI, NjIHOVA OVLAŠĆENjA, SASTAV, NAČIN IZBORA I OPOZIVA TRAJANjE MANDATA I NAČIN ODLUČIVANjA

Član 7.

Organi DLS su:

1. Skupština
2. Predsedništvo
3. Nadzorni odbor
4. Generalni sekretar
5. Savet


Skupština

Član 8.

Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu čine svi članovi udruženja.


Nadležnost Skupštine

Član 9.

Skupština DLS:
- usvaja Statut DLS i njegove izmene i dopune
- usvaja poslovnik o radu Skupštine i druge opšte akte u skladu sa Statutom
- bira i razrešava predsednika udruženja, potpredsednike udruženja i druge članove predsedništva
- bira i razrešava predsednika nadzornog odbora i druge članove nadzornog odbora
- bira i razrešava predsednika skupštine, potpredsednika skupštine i sekretara skupštine
- bira i razrešava generalnog sekretara udruženja
- odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja.


Sastanci Skupštine

Član 10.

Sastanci Skupštine su redovni i vanredni.
Redovni sastanci Skupštine se zakazuju jednom godišnje.
Vanredni sastanci Skupštine se zakazuju:
- na pisani zahtev jedne trećine članova DLS
- po odluci predsedništva
- po odluci nadzornog odbora.
O zakazivanju vanredne sednice se stara predsednik Udruženja, a ako on to ne učini predsednik nadzornog odbora ili predsednik skupštine DLS.
Vanredna sednica skupštine se mora zakazati u roku od mesec dana od donošenja odluke od dostavljanja pisanog zahteva jedne trećine članova DLS odnosno od odluke predsedništva ili odluke nadzornog odbora.
 

Rad Skupštine

Član 11.

Rad Skupštine je javan.
Radom skupštine rukovodi predsednik Skupštine, koga po potrebi zamenjuje potpredsednik skupštine, a pomaže im sekretar Skupštine.
Predsednik skupštine, potpredsednik skupštine i sekretar skupštine se biraju na period od godinu dana sa mogućnošću reizbora.


Način odlučivanja na Skupštini

Član 12.

Skupština može donositi odluke, ako je na njoj prisutno više od jedne polovine od ukupnog broja članova DLS.
Skupština donosi odluku tajnim glasanjem, javnim glasanjem: putem prozivke ili podizanjem ruke (odnosno odgovarajuće kartice).
Svaki član skupštine može predložiti način glasanja o predlogu odluke, pre nego se ovaj predlog stavi na glasanje.
Skupština donosi odluke većinom od prisutnih članova skupštine.
Odluka o:
- usvajanju Statuta
- izmenama i dopunama Statuta
- izboru predsednika, potpredsednika i drugih članova predsedništva
- statusnim promenama i prestanku rada DLS
se smatra usvojenom ako je za nju glasalo najmanje 2/3 (dve trećine) od broja prisutnih članova skupštine.
.

Predsedništvo

Član 13.

Predsedništvo čini devet članova Udruženja: predsednik DLS, dva potpredsednika i drugi članovi.
Radom predsedništva rukovodi predsednik DLS.
Predsednika u slučaju njegove sprečenosti, zamenjuje stariji potpredsednik DLS.
Mandat predsednika, potpredsednika i članova predsedništva traje dve godine sa mogućnošću reizbora.


Nadležnost predsedništva

Član 14

Predsedništvo upravlja Udruženjem i u okviru toga:

- utvrdjuje strategiju, planove rada i programe razvoja DLS i prati njihovo sprovodjenje
- formira: komitete, druga radna tela i komisije
- formira regionalne centre i podružnice DLS
- donosi odluku o akcijama i projektima u koje će DLS organizovati samostalno ili sa drugim organizacija
- donosi poslovnike o radu DLS
- imenuje i razrešava izvršnog direktora DLS
- imenuje i razrešava predstavnike udruženja u medjunarodnim organizacijama
- imenuje i razrešava predsednika i članove Saveta udruženja
- odlučuje o pristupanju DLS u druge domaće i medjunarodne organizacije
- donosi materijalno-finansijske planove
- vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja udruženja
- donosi odluku o dodeli počasnog članstva u DLS
- odlučuje o visini upisnine i članarine i načinu njenog plaćanja
- dodeljuje posebna priznanja pojedincima i organizacijama
- odlučuje u prvom stepenu o disciplinskoj odgovornosti članova i izriče mere u skladu sa pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja prema ovom Statutu nisu u nadležnosti drugih organa DLS.


Član 15.


Sednice predsedništva su redovne i vanredne.
Redovne sednice se održavaju najmanje jednom mesečno, a vanrednu sednicu predsednik mora zakazati na zahtev nadzornog odbora.
Predsedništvo može da odlučuje kada je na sednici prisutno najmanje 2/3 (dve trećine) od ukupnog broja članova predsedništva.
Predsedništvo donosi odluke većinom prisutnih članova.
Ako je broj glasova u pogledu neke odluke podeljen odlučujući je glas predsednika.
Odluka o podnošenju skupštini predloga za izmene i dopune Statuta, o sazivanju vanredne sednice skupštine, imenovanju i razrešenju izvršnog direktora, imenovanju i razrešenju članova Saveta i dodeli statusa počasnog člana DLS se smatra usvojenom ako je za nju glasalo najmanje 2/3 (dve trećine) od ukupnog broja članova predsedništva.
Izuzetno sednice predsedništva ili glasanje o pojedinim tekućim pitanjima sa dnevnog reda se na osnovu odluke predsednika može obaviti putem video linka ili uz pomoć drugih sredstava komunikacije (e-mail, telefon i sl).
Verodostojnost zapisnika sa ovakvih sednica se utvrdjuje na prvoj narednoj sednici predsedništva potpisima članova koji su u takvoj sednici (glasanju) učestvovali.


Odgovornost predsedništva

Član 16.

Predsedništvo za svoj rad odgovara skupštini.
Predsedništvo podnosi skupštini godišnji izveštaj o radu i poslovanju Udruženja.
Ako izveštaj o radu i poslovanju Udruženja nije usvojen, predsednik skupštine, a ako on to ne učini predsednik nadzornog odbora, bez odlaganja zakazuje vanrednu sednicu skuštine na kojoj će biti izabrani novi organi DLS.


Nadležnost predsednika

Član 17.

Predsednik udruženja:
- Zakazuje i presedava sednicama predsedništva
- Predlaže predsedništvu članove saveta Udruženja
Izuzetno u slučaju sprečenosti predsednika poslove iz njegove nadležnosti preduzima stariji potpredsednik DLS.


Nadzorni odbor

Član 18.

Nadzorni odbor ima 5 članova od kojih je jedan predsednik nadzornog odbora.
Članovi nadzornog odbora ne moraju biti članovi udruženja.
Mandat članova nadzornog odbora traje dve godine sa mogućnošću reizbora.


Nadležnost nadzornog odbora

Član 19.

Nadzorni odbor nadzire rad Udruženja, a naročito kroz:
- nadzor finansijskih izveštaja
- kontrolu uskladjenosti svih akata DLS sa zakonom i Statutom.
Rešava u drugom stepenu po žalbama na rešenja predsedništva o disciplinskoj odgovornosti članova DLS.


Način ostvarivanja nadzora

Član 20.

Organi DLS su dužni da jedan primerak svojih odluka dostave nadzornom odboru, tako da nadzorni odbor može u roku od 30 dana ukazati na eventualnu neuskladjenost odluke organa sa Statutom DLS.
Organ koji je doneo odluku za koju je nadzorni odbor ocenio da nije u skladu sa Statutom dužan da postupi po nalogu nadzornog odbora i da predmetnu odluku bez odlaganja uskladi sa Statutom DLS.


Način rada i odlučivanja nadzornog odbora

Član 21.

Nadzorni odbor saziva i njime rukovodi njegov predsednik.
Nadzornog odbora donosi odluke većinom od ukupnog broja svih članova.
Odluka o podnošenju predloga za izmene i dopune Statuta i odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine se smatraju usvojenim ako za njih glasaju svi članovi nadzornog odbora
Izuzetno sednica nadzornog odbora ili glasanje o pojedinim tekućim pitanjima sa dnevnog reda se na osnovu odluke predsednika nadzornog odbora može obaviti putem video linka ili uz pomoć drugih sredstava komunikacije (e-mail, telefon i sl).
Verodostojnost zapisnika sa ovakvih sednica se utvrdjuje na prvoj narednoj sednici nadzornog odbora potpisima članova koji su u takvoj sednici (glasanju) učestvovali.


Savet

Član 22.

Savet je savetodavni organ koji daje sugestije za poboljšanje rada Udruženja.
U savet se biraju istaknuti pojedinci koji pokazuju interesovanje za rad Udruženja i doprinose ostvarenju njegovih ciljeva.
Radom saveta predsedava predsednik saveta.
Sastanci saveta se održavaju najmanje dva puta godišnje.
Savet razmatra i predlaže strategiju razvoja Udruženja i daje potrebne smernice Predsedništvu.
Predsedništvo je dužno da na prvoj narednoj sednici po prijemu sugestije od saveta otvori diskusiju o ovom pitanju, usvoji obrazložene zaključke o ovoj sugestiji i o tome obavesti savet i skupštinu na prvoj narednoj sednici.


Generalni sekretar

Član 23.

Generalni sekretar:
- rukovodi radom kancelarije DLS
- prima predloge za dnevni red i obavlja druge pripremne radnje za održavanje skupštine
- prima predloge za dnevni red i obavlja druge pripremne radnje za održavanje sednice predsedništva
- prisustvuje sednicama predsedništva (bez prava glasa) i informiše predsedništvo o sadržini zakona, statuta i o činjenicama od značaja za rad predsedništva
- priprema predloge pravilnika o radu DLS za usvajanje na predsedništvu i stara se o njihovoj primeni
- odgovara za dokumentaciju Udruženja
- jednom godišnje ili na zahtev predsednika (po potrebi) podnosi predsedništvu izveštaj o radu kancelarije Udruženja.
Predsedništvo može odrediti primerenu naknadu za rad generalnog sekretara.

 

Izvršni direktor

Član 24.

Izvršni direktor:
- izvršava zadatake koje mu poveri predsedništvo i za svoj rad odgovara predsedništvu
- prisustvuje sednicama predsedništva (bez prava glasa)
- koordinira radom regionalnih centara i podružnica DLS
- koordinira radom: komiteta, drugih radnih tela i komisija DLS
- jednom godišnje ili na zahtev predsednika (po potrebi) podnosi predsedništvu objedinjeni izveštaj o radu: regionalnih centara, podružnica, komiteta, radnih tela i komisija.
Predsedništvo može odrediti primerenu naknadu za rad izvršnog direktora.
 

Stručne službe

Član 25.

Predsednik može po potrebi ili na zahtev generalnog sekretara, odnosno izvršnog direktora, angažovati stručna lica za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za DLS
Predsednik može odrediti primerenu naknadu za rad ovih lica.

 

 

VII. ZASTUPANjE UDRUŽENjA – IMENOVANjE I OVLAŠĆENjA ZASTUPNIKA

Član 26.

Udruženje zastupa predsednik DLS koji je dužan da se pridržava ovlašćenja odredjenih Statutom i odlukom nadležnog organa Udruženja.
U slučaju sprečenosti predsednika DLS udruženje zastupa stariji potpredsednik DLS.


VIII. ČLANSTVO U ORGANIZACIJI

Član 27.

Član DLS može postati poslovno sposobno fizičko lice koje prihvata Statut Udruženja, a svojom ukupnom aktivnošću u društvu je steklo takav profesionalni i moralni ugled da može doprineti ostvarenju ciljeva DLS.
Član DLS može postati i pravno lice koje se ističe svojim poslovnim rezultatima, društveno odgovornim ponašanjem i brigom za prirodu.
Zainteresovano lice može postati član ako njegov zahtev za prijem u DLS podrže dva člana Udruženja (jemci) koji garantuju za društveni ugled kandidata.
Jemci solidarno odgovaraju za materijalno-finansijske obaveze člana čiji su zahtev za prijem podržali.


Član 28.

Predsedništvo može primiti u počasno članstvo istaknutog pojedinca koji je svojim izuzetnim rezultatima na polju nauke, kulture, umetnosti i sporta dao značajan doprinos: razvoju nacije, medjunarodnom položaju naše zemlje ili razvoju prijateljskih odnosa naše nacije sa drugim državama i nacijama.

 

Član 29.

Članstvo u udruženju prestaje smrću člana, na (sopstveni) zahtev člana, ili rešenjem Predsedništva o isključenju iz članstva donetom u postupku utvrdjivanja disciplinske odgovornosti.
Žalba na rešenje Predsedništva o isključenju iz članstva ne odlaže izvršenje rešenja.

 

Prava, obaveze i odgovornosti članova

Član 30.

Članovi Udruženje imaju sledeća prava:
- da ravnopravno sa ostalim članovim učestvuju u ostvarnju ciljeva DLS
- da biraju i budu birani u organe DLS
- da budu delegirani u ime Udruženja u organe i organizacije čiji je DLS član u Srbiji i inostranstvu
- da učestvuju u radu komiteta, drugih radnih tela i komisija u skladu sa Statutom
- da budu redovno, pravovremeno i potpuno informisani o radu Udruženja i svih njegovih organa
- da podnose inicijative organima DLS u cilju unapredjenja aktivnosti Udruženja
- druga prava koja proizilaze iz Statuta i drugih opštih akata Udruženja
 

Član 31.

Obaveze i odgovornosti svih članova Udruženja su:
- da savesno i stručno u skladu sa svojim sposobnostima deluju na ostvarenju ciljeva DLS
- da čuvaju ugled Udruženja
- da se pridržavaju Ustava, zakona, Statuta DLS, moralnih i etičkih principa u radu u Udruženja
- da postupaju u skladu sa odlukama organa DLS.
 

Član 32.

Razlozi za razrešenje (isključenje) iz članstva su
- svesno ugrožavanje ugleda DLS
- nepostupanje po odlukama donetim od strane organa Udruženja
- neispunjavanje materijalno – finansijskih obaveza prema Udruženju.


Utvrdjivanje ništavosti

Član 33.


Svaki član udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrdjivanje ništavosti opšteg akta udruženja koji je donet suprotno Statutu ili drugom opštem aktu Udruženja, odnosno za utvrdjivanje ništavosti pojedinačnog akta udruženja koji je donet suprotno zakonu, statutu ili drugom opštem aktu udruženja, u roku od petnaest dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od šest meseci od dana donošenja akta.


IX. POSTUPAK IZMENE I DOPUNE STATUTA


Član 34.

Predlog za izmene i dopune Statuta može podneti Predsedništvo, Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Skupštine. 


X. NAČIN STICANjA SREDSTAVA ZA OSTVARENjE CILjEVA I RASPOLAGANjE SREDSTVIMA UKLjUČUJUĆI I ODREDBE O PRIVREDNOJ ILI DRUGOJ DELATNOSTI KOJOM SE STIČE DOBIT AKO JE UDRUŽENjE OBAVLjA

Član 35.

Udruženje pribavlja sredstva za ostvarenje svojih ciljeva :
- od upisnina i članarina,
- od dobrovoljnih priloga, donacija, dotacija, poklona i zaveštanja, kamate na uloge, zakupnine i dividendi.
- obavljanjem privredne delatnosti u skladu sa zakonom,
- organizovanjem nacionalnih i medjunarodnih akcija i kampanja,
- kroz ostale aktivnosti koje su u skladu sa zakonom i normativnim aktima Udruženja

 

Član 36.


Rasporedjivanje sredstava vrši se prema materijalno-finansijskom planu koji usvaja Predsedništvo.
Predsedništvo usvaja završni račun sa izveštajem o materijalno-finansijskom poslovanju, a potom ga usvaja i nadzorni odbor.
Predsedništvo može angažovati internog ili eksternog revizora da sačini izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju.

Član 37.


Udruženje može osnivati druga pravna lica u skladu sa Zakonom.


XI. PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

Član 38.

Udruženje prestaje sa radom:
- odlukom skupštine Udruženja
- u slučaju da nadležni državni organ zabrani rad Udruženja u skladu sa zakonom
- u slučaju da Udruženje ne ostvaruje svoje ciljeve duže od godinu dana.
Odlukom o prestanku rada Udruženja reguliše se i postupanje sa imovinom i arhivom Udruženja, s tim što se imovina koja preostane kao aktiva Udruženja, prenosi na opštinu na kojoj Udruženje ima sedište.


XII. STATUSNE PROMENE

Član 39.

Odluku o statusnim promenama; pripajanju, spajanju i podeli Udruženja donosi Skupština DLS u skladu sa Zakonom i Statutom.


XIII. JAVNOST RADA UDRUŽENjA

Član 40.

Predsedništvo je dužno da osigura javnost rada Udruženja, obaveštavanjem članova i zainteresovane javnosti putem saopštenja u medijima ili njihovom objavom na oglasnoj tabli sedišta Udruženja.
Pojedine informacije Predsedništvo može proglasiti poslovnom tajnom u skladu sa Zakonom i odgovarajućim Pravilnikom.


XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Organi Udruženja prema novom Statutu će se konstituisati i doneti sva potrebna opšta akta u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana overe kod nadležnog organa.

 

U Beogradu, 15. decembar 2010. godine

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
RADIVOJE KOCIĆ

 


PREUZMITE PDF (230 KB)